Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet. Flere end 10 millioner vandfugle passerer hvert år Vadehavet under trækket.

Vadehavet strækker sig over cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 marsk, tidevandsflader, dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller selve Vadehavet fra Nordsøen.

Den danske del af Vadehavet er kommet på UNESCO’s liste over verdensarv – i selskab med Egyptens pyramider og Grand Canyon i USA.

 

Øer og tidevand

Hele Vadehavet har status som natur- og vildtreservat med forskellige bestemmelser for færdsel, jagt og andre aktiviteter. I det internationale vadehav er der mere end 30 øer, heraf tre i Danmark: Fanø, Mandø og Rømø.

Hele Vadehavsområdet er påvirket af tidevandet, som skyldes månens tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften giver tidevandet en regelmæssig periode på 6 1/4 time mellem højvande og lavvande. Almindeligvis er forskellen på højvande og lavvande ved Ho Bugt cirka halvanden meter.

 

I rytmen mellem ebbe og flod

Tidevandets rytme mellem højvande og lavvande to gange i døgnet skaber gode forudsætninger for Vadehavets dynamiske økosystem med mange mikroskopiske planter og dyr, der danner fødegrundlaget for en bundfauna af orme, muslinger og krebsdyr. Der kan være flere tusinde af disse dyr på blot en kvadratmeter vadebund.

Under lavvande, når vaderne tørlægges, tanker fuglene op inden rejsen til yngleområderne i  Nordskandinavien, Sibirien og Grønland – eller undervejs til overvintringslokaliteterne mod syd.

Den spættede sæl yngler i Vadehavet. Sælerne er især i yngletiden og under pelsfældningen afhængige af at kunne ligge uforstyrrede på tørlagte banker.

 

Fakta om Nationalpark Vadehavet

  • Indviet 16. oktober 2010
  • Areal: 145.900 ha (1.459 km2)
  • Landareal: 30.000 ha (300 km2)
  • Internationalt naturområde: ca. 97 % er udpeget som Natura 2000-område
  • Tidevand: To gange i døgnet flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem dybene
  • Antal rastende vandfugle på træk: 10-12 millioner om året
  • Stære på træk: mere end 1 million

Læs mere om Nationalpark Vadehavet her.

Skærbækcentret er officiel Nationalpark Vadehavet partner.

SE MERE SE MINDRE
Hent flere
Klar til at booke?

Hold ferie med hygge og gode oplevelser

Klar til at booke?

Kursus- og konferencecenter + Danmarks hyggeligste feriecenter + Sport & ophold + Fest & mad + Nationalpark Vadehavet + meget mere...

Find vores åbningstider

Svømmehal
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Reception
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Caféen & bowling
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag